cong ty sua chua laptop 24h voi doi ngu ky thuat lanh nghe chuyen sau, dich vu uy tin, sua lay ngay

Địa chỉ mua bán, cung cấp các bộ sản phẩm dan karaokeloa hat karaoke gia dinh, Loa bose mang âm thanh chuẩn chất lượng cao

Luyện chữ thường

Luyện chữ thường (16)

Thứ năm, 12 Tháng 7 2012 08:36

Luyện chữ c,x kiểu đứng thanh đậm

Viết bởiChữ c:
- Đặt bút dưới ĐK 1
- Viết nét cong như chữ o
- Dừng bút giữa li 1
Chữ x:
-  Đặt bút dưới ĐK 1
- Viết nét cong ngược như chữ c
-  Dừng bút giữa li 1
- Lia bút sang phải viết chữ c
-  2 nét cong của chữ x úp ngược vào nhau

Bạn có thể tải file về tại đây 

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:39

Luyện chữ e, ê kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

Cách viết:

-          Đặt bút trên ĐKĐ

-          Viết nét xiên lên, hơi cong sang phải

-          Đến gần ĐK 1 viết nét cong như chữ c

-          Dừng bút giữa li 1

-          Viết xong chữ e đánh dấu chữ ê phía trên

Bạn có thể tải file về tại đây  

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:37

Luyện chữ q, g kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

Cách viết:
 • Chữ q:

-          Đặt bút dưới ĐK 1

-          Viết nét cong kín

-          Lia bút lên ĐK2

-          Viết nét thẳng theo ĐK dọc

-          Dừng bút dưới ĐK đậm 1 li.

 • Chữ g

-          Đặt bút dưới ĐK 1

-          Viết nét cong kín

-          Lia bút lên ĐK2

-          Viết nét khuyết dưới

-          Dừng bút giữa li 1.

Bạn có thể tải file về tại đây 

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:36

Luyện chữ d, đ kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

Cách viết:
 • Chữ d:

-          Đặt bút dưới ĐK 1

-          Viết nét cong kín

-          Lia bút lên ĐK2

-          Viết nét móc

-          Dừng bút giữa li 1

Chữ đ

-          Viết xong chữ d

-          Lia bút lên giữa ô li 2

-          Đánh dấu chữ bằng 1 nét ngang

Bạn có thể tải file về tại đây

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:35

Luyện chữ a, ă, â kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

Cách viết:
 • Chữ a:

-          Đặt bút dưới ĐK 1

-          Viết nét cong kín

-          Lia bút lên ĐK1

-          Viết nét móc

-          Dừng bút giữa li 1

 • Chữ ă:

-          Viết xong chữ a

-          Lia bút lên trên ĐK 1

-          Đánh dấu

 • Chữ â:

-          Viết xong chữ a

-          Lia bút lên ĐK 1

-          Đánh dấu

Bạn có thể tải file về tại đây 

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:34

Luyện chữ o, ô, ơ kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

Cách viết:

Đặt bút giữa li 1

Viết nét cong kín rộng ¾ ô li

Dừng bút tại điểm đặt bút

Chữ ô:

Viết xong chữ o lia bút lên ô li 2

Viết dấu chữ ô (nét xiên lên và xổ xuống)

Chữ ơ:

Viết xong chữ o lia bút lên trên ĐK 1

Viết dấu chữ ơ (một nét móc cong)

Bạn có thể tải file về tại đây 

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:33

Luyện chữ h,k kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

Cách viết:
 • Chữ h

-          Đặt bút giữa li 1

-          Viết nét khuyết trên

-          Đến ĐK đậm di bút lên giữa li 1

-          Viết nét móc 2 đầu

-          Dừng bút giữa li 1

 • Chữ k

-          Viết tương tự chữ h

-          Tại giữa nét móc ta viết nét xoắn

Lưu ý: Độ rộng của phần khuyết là ½ ô li, độ rộng của nét móc là ¾ ô li. Đối với chữ k sau khi viết nét xoắn xong thì nét móc vẫn phải thẳng.

Bạn có thể tải file về tại đây    

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:32

Luyện chữ l,b kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

 • Cách viết
 • Chữ l:

-          Đặt bút giữa li 1

-          Viết nét khuyết trên

-          Đến ĐK đậm viết nét móc

-          Dừng bút giữa li 1

 • Chữ b

-          Viết giống chữ l

-          Kéo dài nét móc của chữ l lên ĐK 1

-          Viết nét xoắn dưới ĐK 1

-          Dừng bút dưới ĐK 1

Bạn có thể tải file về tại đây   

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:31

Luyện chữ v kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

Cách viết:

-          Đặt bút giữa li1

-          Viết nét móc 2 đầu

-          Kéo dài nét móc lên ĐK 1

-          Viết nét xoắn dưới ĐK1

-          Dừng bút dưới ĐK1

Bạn có thể tải file về tại đây  

Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:29

Luyện chữ n,m kiểu đứng thanh đậm

Viết bởi

Cách viết:

-          Đặt bút giữa li1

-          Đưa lên ĐK 1 viết nét móc

-          Kéo thẳng xuống đến ĐKĐ

-          Di bút lên giữa nét cong

-          Viết nét móc 2 đầu

-          Dừng bút giữa li 1

Chữ m

Tương tự chữ n, viết xong nét móc thứ nhất di bút lên giữa viết nét móc thứ 2 giống nét móc thứ nhất.

Bạn có thể tải file về tại đây 

Trang 1 / 2

Bạn đang ở: